1.Preamble to Deuteronomy | PRESENT TRUTH IN DEUTERONOMY